Terms of use

2022-11-15

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šių UAB “Prior Musica” paslaugų teikimo taisyklių (toliau – „taisyklės“) tikslas – reglamentuoti UAB “Prior Musica” , (toliau – „Įstaiga“), jos prekybos taškuose (toliau prekybos taškai vadinami „prekybos taškais“), Įstaigos valdomoje ir tvarkomoje interneto svetainėje htpps://bilietai.vaidilos teatras.lt  (toliau tekste – „interneto svetainė“), užtikrinant Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488), Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008-06-25 nutarimo Nr. 623 „Dėl sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių patvirtinimo (Žin., 2008-07-03, Nr.75-2945), kitų įstatymų bei teisės aktų, nustatančių vartotojų teisių apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
1.2. Pagrindinės Įstaigos teikiamos paslaugos apima bilietų, įskaitant, bet neapsiribojant dovanų kuponų, abonementų, nuolaidų kortelių, platinimo paslaugas, taipogi visas kitas paslaugas, kurias Įstaiga teikia ar gali teikti ateityje (toliau – „Paslaugos“).
1.3. Įstaigos Paslaugos teikiamos vadovaujantis šiomis taisyklėmis, kitais Įstaigos dokumentais, taip pat Įstaigai taikomų teisės aktų reikalavimais. Su šiomis taisyklėmis privalo susipažinti visi asmenys, t. y. tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys (toliau – „asmenys“), kurie naudojasi Įstaigos teikiamomis Paslaugomis tiek Įstaigos prekybos taškuose, tiek Įstaigos interneto svetainėje, tiek bet kurioje kitoje Paslaugų teikimo vietoje. Juridiniams asmenims yra taikomos ir privalomos šių taisyklių nuostatos, numatančios asmenų pareigas, tuo tarpu šių taisyklių nuostatos numatančios asmenų teises, juridiniams asmenims yra taikomos tik Įstaigos pasirinkimu ir nuožiūra, apie tai informuojant interneto svetainėje ar kitu Įstaigos pasirinktu būdu viešai, taip pat tais atvejais, kai Įstaiga ir konkretus juridinis asmuo dėl to atskirai susitarė raštu.
1.4. Gaudami, užsakydami ar naudodamiesi Įstaigos Paslaugomis ir ištekliais asmenys patvirtina, kad yra susipažinę su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei asmuo nėra susipažinęs su šiomis taisyklėmis, Įstaiga turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas.
1.5. Šios taisyklės yra sandorio, kurį asmenys sudaro naudodamiesi Įstaigos Paslaugomis, neatskiriama sąlygų dalis.
1.6. Įstaiga pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias taisykles, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Įstaigos interneto svetainėje https://bilietai.vaidilosteatras.lt Asmenims rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia šių taisyklių versija.

2. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS
2.1. Asmenys įsigyjantys bilietus, kartu sutinka ir su visomis bilietų naudojimo sąlygomis, kurios yra privalomos ir taikomos asmenims įsigijusiems bilietus. Asmenims nesilaikantiems bilietų naudojimo sąlygų Įstaiga ir/ar paslaugų teikėjas gali taikyti sankcijas.
2.2. Įstaiga teikia Įstaigos turimą viešą informaciją visiems asmenims, kurie į ją kreipiasi tiesiogiai. Už specifinius informacijos pateikimo būdus, pvz. informacijos teikimą telefonu, gali būti nustatyti mokesčiai arba skambučių tarifai. Informaciją apie mokesčius (tarifus) taikomus informacijos pateikimo būdams, asmenys gali rasti interneto svetainėje arba kreipdamiesi į Įstaigą.
2.3. Bilietai gali būti parduodami prekybos taškuose, įskaitant ir interneto svetainę. Įstaiga visiems asmenims užtikrina vienodas sąlygas įsigyti bilietus, todėl laisvas vietas bilietų pirkimo momentu parenka automatinė sistema. Šis punktas neapriboja Įstaigos teisės paskirti vietas asmenims ne automatiniu būdu pagal specialius komercinius užsakymus / pasiūlymus arba kitais atvejais.
2.4. Bilietai asmenims išduodami (sugeneruojami) tik sumokėjus pilną bilietų kainą ir bilietams taikomus papildomus mokesčius. Informacija apie bilietų kainas, jiems taikomus papildomus mokesčius ir atsiskaitymo sąlygas yra pateikiama prekybos taškuose, interneto svetainėje arba tiesiogiai kreipiantis į Įstaigą.
2.5. Siekdama patenkinti skirtingų asmenų skirtingus poreikius Įstaiga turi teisę sudaryti galimybes asmenims atsiskaityti už Paslaugas Įstaigos prekybos taškuose mokant grynaisiais, atsiskaitymo kortelėmis arba atsiskaityti už Paslaugas Įstaigos interneto svetainėje, pasinaudojant elektroninės bankininkystės paslaugomis arba užsisakant išankstinę sąskaitą apmokėjimui ir ją apmokant. Informacija, ar galima atsiskaityti atsiskaitymo kortelėmis, ir kokių sistemų kortelėmis (pvz. „VISA“; „MASTERCARD“) galima atsiskaityti už Paslaugas, pateikiama Paslaugų teikimo metu Paslaugų teikimo vietoje ir gali skirtis. Dėl techninių kliūčių ar atsiradus kitoms svarbioms aplinkybėms, atsiskaitymo būdai gali būti ribojami.
2.6. Siekdama užtikrinti kokybišką ir tinkamą Paslaugų suteikimą, asmens duomenų apsaugą bei asmens identifikaciją, Įstaiga turi teisę reikalauti, kad asmenys, norintys pasinaudoti galimybe įsigyti bilietus naudodamiesi interneto svetaine, joje registruotųsi, užpildydami elektroninę registracijos formą. Įstaiga turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę asmenims užsiregistruoti interneto svetainėje, jiems užpildant rašytinę registracijos formą. Apie tokią galimybę Įstaiga informuoja atskirai. Asmenys užsiregistravę Įstaigos interneto svetainėje privalo laikytis Įstaigos nustatytų, internetinėje svetainėje taikomų jos naudojimo taisyklių ir reikalavimų, o šių taisyklių ir reikalavimų nesilaikant Įstaiga turi teisę tokių asmenų registraciją panaikinti.
2.7. Paslaugų užsakymai interneto svetainėje apdorojami tik patikrinus kontaktinę ir finansinę informaciją. Jei asmenys pateikia neteisingą informaciją, Įstaiga gali panaikinti neteisingą informaciją pateikusio asmens užsakymą ir/arba registraciją arba taikyti kitas sankcijas kaip nustatyta taisyklių 4 straipsnyje.
2.8. Įstaiga turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę asmenims rezervuoti bilietus. Informaciją apie bilietų rezervavimo paslaugą, apie šios paslaugos teikimo sąlygas ir tai ar tokia paslauga teikiama, pateikiama Įstaigos interneto svetainėje, prekybos taškuose arba tiesiogiai kreipiantis į Įstaigą dėl informacijos suteikimo.
2.9. Įstaiga interneto svetainėje bilietus įsigyjantiems/rezervuojantiems asmenims gali nustatyti bilietų užsakymo limitą, kuris negali būti viršytas. Už bilietų užsakymo limito viršijimą asmeniui gali būti taikoma atsakomybė, kaip nustatyta taisyklių 4 straipsnyje.
2.10. Įstaiga turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę asmenims pasirinkti skirtingus įsigytų bilietų pristatymo būdus. Informaciją apie galimus bilietų pristatymo būdus, šios paslaugos teikimo sąlygas ir tai ar tokia paslauga teikiama, pateikiama Įstaigos interneto svetainėje, prekybos taškuose arba tiesiogiai kreipiantis į Įstaigą dėl informacijos suteikimo.
2.11. Paslaugos prekybos taškuose teikiamos vadovaujantis šiomis taisyklėmis, kitais Įstaigos dokumentais ir galiojančių teisės aktų reikalavimais, kurie taikomi tokių paslaugų teikimui.
2.12. Įstaiga turi teisę nustatyti papildomas ir/ar kitas Paslaugų teikimo sąlygas, nors ir nenumatytas šiose taisyklėse, informuodama apie tai viešai interneto svetainėje ar kitu Įstaigos pasirinktu būdu.
2.13. Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybės Įstaigos paslaugų teikimas gali būti sustabdytas ar nutrauktas. Įstaiga taip pat turi teisę sustabdyti ir/ar nutraukti Paslaugų teikimą konkretaus asmens atžvilgiu, jeigu šis asmuo pažeidinėją šias taisykles, kitas Įstaigos nustatytas taisykles ar sąlygas, elgiasi nusikalstamai ar jo veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei.
2.14. Įstaiga neatsako už teikiant Paslaugas ne dėl Įstaigos kaltės atsiradusius Paslaugų teikimo sutrikimus ir/ar asmenų bei trečiųjų asmenų patirtą žalą.

3. ĮSTAIGOS IR ASMENŲ (VARTOTOJŲ) TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Įstaigos teisės ir pareigos:
3.1.1. Įstaiga privalo tinkamai ir laiku suteikti Paslaugas visiems besikreipiantiems ir šių taisyklių reikalavimų besilaikantiems asmenims.
3.1.2.  Įstaiga privalo tinkamai komunikuoti ir bendradarbiauti su visais besikreipiančiais asmenimis.
3.1.3.  Įstaiga turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas šiose taisyklėse ir teisės aktuose numatytais atvejais.
3.1.4.  Įstaiga taipogi turi kitas įstatymuose ir šiose Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas ir gali jomis naudotis be jokių apribojimų.
3.2. Asmenų teisės ir pareigos:
3.2.1. Asmenys privalo:
3.2.1.1. tinkamai ir laiku atsiskaityti su  Įstaiga už Įstaigos teikiamas Paslaugas;
3.2.1.2. nepažeisti ir laikytis šių taisyklių, kitų  viešai skelbiamų sąlygų ir nuostatų, teisėtų Įstaigos nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų;
3.2.1.3. neįžeisti ir nediskriminuotų kitų asmenų, nežeminti kitų asmenų orumo, taipogi nepažeisti Įstaigos teisių ir teisėtų interesų;
3.2.1.4. teikiant Įstaigai duomenis atsakyti už jų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei prisiimti visus susijusius padarinius už tokių reikalavimų nesilaikymą;
3.2.1.5. įgyvendinti ir vykdyti kitas asmenims, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų, nustatytas pareigas.
3.2.2. Asmenys turi teisę:
3.2.2.1. laikydamiesi šių taisyklių reikalavimų ir Įstaigos nurodymų, naudotis visomis Įstaigos teikiamomis Paslaugomis;
3.2.2.2. gauti iš Įstaigos viešai skelbiamą Įstaigos turimą informaciją;
3.2.2.3. naudotis kitomis asmenims, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų suteikiamomis teisėmis.

4. TAIKYTINA ATSAKOMYBĖ
4.1. Asmenims pažeidusiems šių taisyklių reikalavimus Įstaiga gali panaudoti šių taisyklių 4.2. punkte ir jo papunkčiuose numatytas priemones.
4.2. Šių taisyklių numatytais atvejais Įstaiga turi teisę be atskiro įspėjimo savo pasirinkimu naudoti vieną arba kelias šio punkto papunkčiuose numatytas priemones:
4.2.1. atsisakyti suteikti Paslaugas;
4.2.2. panaikinti asmens bilietų užsakymą arba bilietus;
4.2.3. kreiptis į teisėsaugos ar kitas kompetentingas institucijas ir perduoti joms asmens duomenis bei kitą susijusią informaciją;
4.2.4. neribotam laikui sustabdyti arba panaikinti asmens teisę prisijungti prie interneto svetainės;
4.2.5. panaikinti asmens registraciją internetinėje svetainėje;
4.2.6. imtis bet kokių kitokių teisėtų priemonių.
4.3. Šių taisyklių numatytais atvejais Įstaiga dėl asmens veiksmų (neveikimo) ėmusis šiose taisyklėse numatytų priemonių neatlygina jokių taisyklių ar teisės aktų reikalavimus pažeidusio asmens ir / ar su juo susijusių asmenų patirtų tiesioginių ir / ar netiesioginių nuostolių.

5. BILIETŲ ĮSIGIJIMO, KEITIMO IR GRĄŽINIMO SĄLYGOS IR TVARKA
5.1. Bilietų įsigijimo tvarką reglamentuoja šių taisyklių 2 skyriaus „Paslaugų teikimo sąlygos“ nuostatos.
5.2. Bilietai, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, priskiriami negrąžinamoms prekėms. TEATRAS nekeičia bilietų ir negrąžina pinigų, kai nupirktas bilietas pametamas, pavagiamas, pažeidžiamas ar sunaikinamas, kai asmuo dėl bet kokių priežasčių nebepageidauja naudotis paslaugomis, kurioms buvo įsigytas bilietas, ir tai įvyko ne dėl šių taisyklių 5.4 punkte numatytų aplinkybių, taipogi kitais šias paslaugas teikiančių asmenų nustatytais atvejais. TEATRAS sugadintų, suplėšytų ar pažeistų bilietų nekeičia. Esant pretenzijoms dėl šiame taisyklių punkte nurodytų aplinkybių asmenys turi kreiptis į paslaugas TEATRĄ.
5.3. Asmenys prieš įsigydami bilietus privalo įvertinti visas renginio į kurį yra įsigyjami bilietai vykdymo aplinkybes, įskaitant datą, laiką, vietą ir kitas renginio sąlygas, taip pat susipažinti su visa jiems aktualia bilietų įsigijimo ir renginio vykdymo informacija. Dėl šios priežasties, taip pat dėl to, kad bilietų į renginį pardavimas yra susijęs su iš renginio gaunamų pajamų planavimu, jų paskirstymų, papildomų paslaugų užsakymu, renginio vietų išdėstymu, jų kiekiu ir pan., įsigyti bilietai nėra keičiami.
5.4. Jei TEATRAS atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs paslaugų kriterijai, asmenys dėl pinigų grąžinimo ir / ar nuostolių atlyginimo turi kreiptis į tokias paslaugas teikiantį asmenį, kuris yra atsakingas už šių nuostolių atlyginimą atsiradimą ir/ar pinigų grąžinimą.
5.5. TEATRO nuožiūra TEATRO interneto svetainėje ar kitu TEATRO pasirinktu būdų gali būti skelbiama kitokia pinigų už bilietus grąžinimo tvarka.
5.6. Elektroniniai bilietai, įsigyti interneto svetainėje, grąžinami asmeniui prisijungus prie interneto svetainė https://bilietai.vaidilosteatras.lt  jam vadovaujantis šioje svetainėje pateikiamais nurodymais.
5.7. TEATRAS turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę asmenims grąžinti bilietus skirtinguose platinimo taškuose. Dėl galimybės grąžinti bilietus skirtinguose taškuose asmenys turi teirautis TEATRO tiesiogiai.
5.8. Jei už bilietą ar užsakymą sumokėta suma yra per maža, nepaisant priežasčių dėl kurių taip atsitiko, TEATRAS turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas, panaikinti bilietą ar užsakymą ir grąžinti asmeniui jo sumokėtą sumą. Jei už bilietą ar užsakymą sumokėta per daug, TEATRAS asmens prašymu grąžina asmeniui pinigų sumą, kuri viršijo reikiamą sumokėti sumą. Tuo atveju, kai TEATRUI asmuo yra pateikęs savo banko ir sąskaitos rekvizitus, TEATRAS turi teisę šią sumą grąžinti asmeniui ir nesulaukusi jo prašymo.
5.9. TEATRAS pažymi, jog asmenys, įsigiję bilietus nuotoliniu būdu (t.y. TEATRO interneto svetainėje) neturi teisės atsisakyti sutarties (t.y. bilieto pirkimo sutarties) pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnį.
5.10. Jeigu Pirkėjas pametė, sunaikino ar sugadino, ar kitaip prarado įsigytą abonementą arba bilietą, jis turi galimybę (renginio organizatoriui leidus) šį abonementą ir/ar bilietą perspausdinti už papildomą nustatytą mokestį, kurio dydį Pirkėjas gali sužinoti TEATRO nurodytais kontaktais, taip pat – kasose.

6. TAIKOMI APRIBOJIMAI IR DRAUDIMAI
6.1. TEATRO interneto svetainės turinys ir programinė įranga yra TEATRO ir / ar jos partnerių nuosavybė, kuri yra saugoma galiojančiais įstatymais. Asmenys naudodamiesi interneto svetaine privalo nepažeisti Įstaigos teisių bei teisėtų interesų ir naudotis interneto svetaine laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, interneto svetainėje pateikiamų taisyklių, draudimų, nurodymų ir bet kokių kitokių teisėtų Įstaigos reikalavimų.
6.2. Asmenims draudžiama platinti, keisti, neteisėtai kopijuoti, spausdinti ar kitaip neteisėtai naudoti TEATRO interneto svetainėje pateiktą informaciją be rašytinio Įstaigos leidimo.
6.3. Asmenys neturi teisės bilietų klastoti, jų kopijuoti, taip pat panaudoti bilietus ar juos įgyti kitu neteisėtu būdu. Asmenys, nesuderinę su Įstaiga, neturi teisės pardavinėti bilietų. Visos bilietų dizaino ir turinio autorinės teisės priklauso Įstaigai ar jos partneriams.
6.4. Asmenims yra taikomi kiti šiose taisyklėse, bei Įstaigos interneto svetainėje ar kitoje Įstaigos viešai skelbiamoje medžiagoje taikomi apribojimai, draudimai, reikalavimai ir taisyklės.

7. SAUGAUS VARTOTOJO ELGESIO REIKALAVIMAI
7.1. Asmenys prieš gaudami / užsakydami Paslaugas turėtų kiekvieną kartą išsamiai susipažinti su Paslaugų teikimo sąlygomis, bilietų ar Paslaugų kaina, išsiaiškinti bilietų, kurie suteikia teisę pasinaudoti paslaugas teikiančio asmens paslaugomis, nustatytus apribojimus ir / ar kitus paslaugų teikimo kriterijus. Kilus neaiškumams, asmenys privalo teirautis Įstaigos papildomos informacijos.
7.2. Užsisakydami bilietus interneto svetainėje, asmenys privalo įsitikinti, kad ieško bilietų ir / ar teikia užsakymus naudodami tik vieną naršyklės langą. Jei asmenys ieško bilietų naudodami keletą naršyklės langų, jie gali netekti savo bilietų arba gali pasibaigti asmens prisijungimo prie interneto svetainės sesijos laikas. Dėl šios priežasties gali sutrikti bilietų užsakymo – įsigijimo procedūra. Asmenims, besinaudojantiems interneto svetaine draudžiama:
7.2.1. be rašytinio Įstaigos sutikimo naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, siekiant kopijuoti interneto svetainėje esantį turinį arba siekiant bet kokių kitokių neteisėtų veiksmų;
7.2.2. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą bilietų užsakymams apdoroti ar talpinti Įstaigos interneto svetainėje;
7.2.3. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, kuri gali trukdyti tinkamam interneto svetainės veikimui;
7.2.4. atlikti bet kokius veiksmus kurie sudarytų neracionalią ar per didelę apkrovą interneto svetainei;
7.2.5. prisijungti, perkrauti ar „atnaujinti“ interneto svetainės puslapius ar teikti kitokius prašymus serveriams, dažniau nei vieną kartą per trijų sekundžių intervalą.
7.3. Asmenys naudojasi interneto svetaine savo rizika. Asmenys yra patys atsakingi dėl savo slaptažodžio ir / ar raktinio žodžio, jei toks yra, slaptumo. Įstaiga negarantuoja ir nėra atsakinga už tai, kad asmenims naudojantis interneto svetaine nekils jokių trukdžių ar problemų.
7.4. Visais atvejais gaudamas / kreipdamasis dėl / užsakydamas Paslaugas asmuo turi elgtis protingai sąžiningai ir apdairiai, pateikdamas Įstaigai tik teisingą informaciją ir išsiaiškindamas visas jam konkrečiu atveju svarbias aplinkybes bei sužinodamas visą jam reikalingą informaciją.

8. SKIRTINGOS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS, KAI TUOS SKIRTUMUS TIESIOGIAI PATEISINA OBJEKTYVŪS KRITERIJAI
8.1. Bilietus įsigyti ir naudotis Įstaigos Paslaugomis gali visi asmenys, turintys teisines ir tam tikrais atvejais technines galimybes (internetas, telefonas ir pan.) sudaryti tokius sandorius, t. y. asmenys turintys visišką veiksnumą arba ribotą (nevisišką) veiksnumą, tačiau galintys sudaryti tokio pobūdžio sandorius.
8.2. Paslaugų teikimo sąlygos taip pat gali skirtis ir dėl kitų aplinkybių (pvz. bilietų parduodamų skirtingoms asmenų grupėms (pensininkams, studentams ir pan.) kaina, bilietų kaina priklausoma nuo perkamų bilietų kiekio ar išankstinio įsigijimo, taip pat nuo šių priežasčių priklausantys papildomi mokesčiai ar jų dydis ir pan.), tačiau Įstaiga taikydama skirtingas Paslaugų teikimo sąlygas privalo nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
8.3. Skirtingos Paslaugų teikimo sąlygas taip pat gali atsirasti esant šiose taisyklėse numatytoms aplinkybėms.

9. NEMOKAMAI AR SU NUOLAIDA TEIKIAMOS PASLAUGAS
9.1. Įstaiga turi teisę nuspręsti teikti kai kurias Paslaugas su nuolaida ar nemokamai. Visa informacija apie Paslaugas, kurioms taikoma nuolaida, kurios teikiamos papildomai prie pagrindinių paslaugų ar nemokamai nurodoma prekybos taškuose, interneto svetainėje, tiesiogiai kreipiantis į Įstaigą arba paskelbiama kita Įstaigai priimtina forma.
9.2. Asmenys Įstaigos iniciatyva turi teisę nemokamai susipažinti su interneto svetainėje pateikiama informacija, taip pat gauti Įstaigos pateikiamą naudingą informaciją (reklamą, informacinius pranešimus ir pan.).

10. KITOS SVARBIOS SĄLYGOS
10.1. Įstaiga neteikia jokių garantijų savo teikiamoms Paslaugoms, išskyrus kai garantijos yra privalomos ir atitinkamų Paslaugų teikimui taikomos pagal galiojančių teisės aktų nuostatas. Tokiu atveju garantija teikiama minimalia leistina teisės aktuose nustatyta apimtimi, išskyrus atvejus, kai pati Bendrovė aiškiai nurodo, kad garantija atitinkamoms Paslaugoms yra teikiama kitokia (didesne nei minimalia leistina) apimtimi.
10.2. Įstaiga neatsako už interneto svetainėje ar prekybos taškuose pateikiamos informacijos išsamumą ir pilnumą. Įstaiga paprastai interneto svetainėje ir prekybos taškuose pateikia paslaugas teikiančių asmenų jai pateiktą informaciją. Išsamesnės ar papildomos informacijos ieškantys asmenys gali kreiptis tiesiogiai į Įstaigą, tačiau pastaroji platesnę informaciją, jei ji Įstaigai asmens kreipimosi metu nėra žinoma, pateiks tik susisiekusi su paslaugas teikiančiais asmenimis arba nukreips besikreipusius asmenis tiesiogiai bendrauti su paslaugas teikiančiais asmenimis.
10.3. Visi ginčai su Įstaiga sprendžiami derybų būdu. Jei taikiomis derybomis nepavyksta išspręsti kilusių ginčų, jie, neatsižvelgiant į galimus galiojančių įstatymų nuostatų prieštaravimus, bus sprendžiami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir tik Lietuvos Respublikos teismuose.
10.4. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt